[%submenu%] [%submenu5%]
Koszyk
Produktów: 0 Suma: 0,00,-
» Zobacz koszyk
Kategorie


Regulamin sklepu internetowego NaturalniePyszne.pl

 

I. Informacje ogólne

1.     Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym NaturalniePyszne pod adresem internetowym: www.NaturaniePyszne.pl

2.     Oferta przedstawiona przez sklep www.NaturaniePyszne.pl na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3.     Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to firmę MAGITA GROUP Magdalena Wata z siedzibą w Szczekocinach przy ul. Polnej 3, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 000785458/2012, NIP 648-236-79-59, REGON 242949596.

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.NaturaniePyszne.pl

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie netto - należy przez to rozumieć cenę nie zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Sklepie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - rozumie się przez to zestaw Towarów określonych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1.     Do korzystania z usług sklep.sante.pl przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2.     Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupów związane jest z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia hasła oraz potwierdzenia przez Kupującego rejestracji zgodnie ze wskazówkami w otrzymanym e-mailu), wyrażeniem przez Kupującego zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.

a.     Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

b.     Hasło i login mają charakter poufny.

3.     Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5.     Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

6.     Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a.     złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b.     po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c.     złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

7.     Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

a.      Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.     Cena brutto Towaru Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

9.     Minimalna wartość Zamówienia to 30 złotych (brutto) bez Kosztów dostarczenia Towaru.

10.  Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

11.  Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub Faktura VAT (jeżeli Kupujący tak zadeklaruje w Zamówieniu). Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

12.  W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru.

13.  Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

III. Formy płatności

1.     Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

a.     gotówka - zapłata w tej formie następuje przy odbiorze towaru od kuriera (za pobraniem),

b.     wpłata na konto Sprzedawcy wskazane w zamówieniu. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostanie anulowane.

c.     odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

IV. Dostawa

1.     Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza granice RP możliwa jest po wcześniejszych indywidualnych ustaleniach Sprzedającego z Kupującym.

2.     Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firm Kurierskich.

3.     Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

4.     W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

5.     Przy dostawie Towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

a.     W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, protokołu zwrotu.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1.     Zgodnie z art. 10 USTAWY z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Kupujący zwraca Towar Sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

3.     Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

VI. Reklamacja i zwrot towaru

1.     W przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Kupujący w celu złożenia reklamacji proszony jest o kontakt z Serwisem Konsumenta. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest całą dobę, kontakt telefoniczny jest możliwy od godz. 8 do godz. 16.

2.     Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedający ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedającego kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

3.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę pisemnie na adres e-mail.

VII. Ochrona danych osobowych

1.     Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

a.     Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

2.     Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)

VIII. Postanowienie końcowe

1.     We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.     Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

 

 


Bestsellery

Producenci

  • hipp
  • annoblekarmel
  • babyzilli
  • bioplanet
  • ellaskitchen
  • goodies
  • holle
  • organix
  • plum
  • weleda
Szybki kontakt

 

tel.   0 605 444 733
fax.  041 387 01 05
mail:  info@NaturalniePyszne.pl